Kotle na tuhá paliva se v České republice těší veliké oblibě. Je to zejména proto, že obvykle jsou náklady na vytápění ve srovnání s dalšími způsoby vytápění znatelně nižší. Praxe ukázala, že je možné náklady na vytápění dále snížit, ale výlučně s infrapanely Tempero. Při vytápění elektřinou má celá domácnost zvýhodněný tarif elektřiny (cca 2,20Kč za kWh). Infrapanel nabízí řadu výhod ve srovnání s kotlem na tuhá paliva:

Úspora

 • Měli bychom provádět každoročně revize a údržbu spalinového traktu. Infrapanely vyžadují revizi jen při prvním uvedení do provozu.
 • Infrapanel je nejlepším řešením chceme-li bezúdržbový provoz. Kotel na tuhá paliva vyžaduje přikládání paliva nebo doplňování zásobníku nákladným předepsaným palivem a následné odstraňování popelu.
 • Regulace výkonu je v případě kotle nedokonalá a spoléhá se na mechanickou regulaci přívodu spalovacího vzduchu. Také je třeba zajistit dostatečný přísun spalovacího vzduchu ke kotli. V případě infrapanelů je regulace dokonalá. Infrapanel topí vždy na plný výkon, aby dosáhl plné provozní teploty a tedy největšího tepelného toku. Infrapanel je řízen termostatem, který v místnosti zaručuje přesné rozmezí nastavených teplot.

Zdraví

 • Při přikládání se zvyšuje prašnost v kotelně a postupně se tak akumuluje prach, kterému je obsluha vystavena.
 • Kotle na tuhá paliva jsou výrazným zdrojem znečištění ovzduší v České republice. Zejména pokud se zhorší rozptylové podmínky, dochází k akumulaci škodlivin v obydlených oblastech. Zvyšují se koncentrace jemného prachu, arsenu, benzo(a)pyrenu, dioxinů, oxidů (dusíků a síry), oxidu uhelnatého, ozónu aj. Situace se zhoršuje s postupným opotřebením kotlů, použitím nevhodných paliv či dokonce odpadů. Při použití infrapanelu nedochází v místě použití k žádnému vzniku škodlivin. Elektřina v České republice je přibližně z jedné třetiny produkována bezemisně v jaderných elektrárnách, z poloviny pak v uhelných elektrárnách. Uhelné elektrárny na rozdíl od domácího kotle musí plnit náročné limity na obsah škodlivin, dochází tak k odprášení, odsíření a denitrifikaci spalin. Navíc hoření probíhá za vyšších teplot (a obecně lepších podmínek), což redukuje obsah škodlivin. Vysoké komíny zlepšují podmínky pro rozptyl zbylých škodlivin.
 • Při vytápění prostoru radiátory dochází k intenzivnímu víření vzduchu a tedy prachu v místnosti. Infrapanel tento problém téměř eliminuje, protože dochází k menším rozdílům teploty vzduchu po výšce místnosti.
 • Akumulace tepla ve zdech způsobuje jejich vysoušení a tímto zabraňuje tvorbě plísní. Dochází také k celkovému poklesu vlhkosti v místnosti.

Další výhody

 • Při topení kotlem je třeba dopravit, uložit a skladovat velké objemy paliva. V případě velkých kotelen je třeba dbát na provozní normy a bezpečnostní předpisy, ani tak není možné vyloučit riziko úrazu. Infrapanel je plně automatizované zařízení, které nevyžaduje žádné rutinní zásahy během provozu. Mimo topnou sezónu je možné zcela odpojit okruh jističem nebo ponechat plně automatický režim.
 • Podlahová plocha je jedním z faktorů, které ovlivňují náklady na bydlení. Zatímco běžně bývá omezována radiátory, stropy bývají nevyužité. Využijte svůj strop pro vytápění a užijte si volného prostoru pro život. Radiátory jsou navíc místem úrazu malých dětí.
 • Pokud dojde k poruše na kotli, rozvodech topné vody, radiátorech nebo čerpadle, pak hrozí, že nebude možné vytápět v celém objektu nebo jeho velké části. Poté je nutné čekat na servis, což je zejména v období svátků dlouhá doba. Dojde-li k poruše infrapanelu, pak budete moci obývat zbytek objektu bez újmy na komfortu. Ve větších místnostech může být instalováno i více panelů, případná porucha tedy nemusí mít ani výrazný dopad na komfort.
 • Často lze slyšet, že větrat se má rychle, aby došlo pouze k výměně vzduchu v místnosti, ale aby nedošlo k jejímu podchlazení. Vyhřátí zdiva i předmětů trvá déle při ohřevu vzduchu radiátory. Sálavé panely fungují primárně na ohřevu všech povrchů v místnosti a až poté ohřívají vzduch. Akumulace tepla z infrapanelů  se odehrává výlučně v obytném prostoru a není třeba instalace velkých akumulačních nádrží na teplou vodu. Stejně tak odpadá zřízení kotelny a rozvodů pro topnou vodu.
 • Do stropních panelů lze integrovat světelný rám, což zlepšuje estetický dojem z místnosti.
 • Životnost kotle je do 20 let a dochází k opotřebení i dalších částí soustavy. Životnost infrapanelu Tempero vyráběného v České republice je udávána až na 50 let. Proč infrapanely Tempero nemají konkurenci si můžete přečíst zde a zkušenosti z provozu zde.