Infračervený sálavý topný panel je elektrický spotřebič, který přeměňuje elektrickou energii na tepelné záření (elektromagnetické záření). Průchodem elektrického proudu dochází k ohřevu topné folie, která následně ohřívá sklokeramickou desku. Sklokeramické infrapanely TEMPERO díky unikátnímu materiálu dosahují 97,8 % z teoretického maxima zářivého toku. Navíc jsou zmatněny nanotechnologickou úpravou. Díky této vlastnosti dochází k rovnoměrnějšímu rozptýlení záření do prostoru. Elektromagnetické záření vycházející ze sklokeramické desky je pohlcováno osálanými materiály. Konkrétní pohltivost je pro různé materiály a jejich povrchové úpravy rozdílná. Při sálání dochází primárně k ohřevu předmětů, protože vzduch pohlcuje zanedbatelnou část tohoto záření. Ohřev vzduchu je pak konvekční, což znamená, že se plochy v místnosti chovají jako topná tělesa. Dochází tedy k akumulaci tepla do zdí, podlah, stropu a předmětů v místnosti. Tím se celý obytný prostor chová jako akumulační nádrž, kterou známe z tradičních otopných systémů. Z tohoto faktu plyne několik unikátních výhod:

  • Teplo je velice rovnoměrně rozloženo po výšce místnosti. Z tohoto důvodu nedochází k víření vzduchu v místnosti (prachu), což má pozitivní vliv na zdraví obyvatel. Sálání nabízí nejlepší možné řešení pro prostory s vysokými stropy, které je obtížné vytopit. Typickým příkladem je stará zástavba s členitým vnitřním půdorysem.
  • Sáláním dochází k prohřátí zdiva. Byl naměřen celkový pokles vlhkosti vzduchu v místnosti. Nevznikají tak podmínky k tvorbě plísní.
  • V případě výpadku proudu dochází k pomalému ochlazení místnosti. Dojde-li náhodně k poškození jednoho panelu, pak je možné obývat další místnosti bez změny na tepelném komfortu. Případná oprava panelu nevyžaduje žádné stavební zásahy v budově.

 

Infračervené sálavé topné panely TEMPERO dokáží efektivně prohřát vytápěné objekty s velmi vysokou úsporou elektrické energie

Současný trh nabízí panely s nízkými povrchovými teplotami v rozmezí 80 °C až 110 °C, které poskytují výrazně menší zářivý tok než panely TEMPERO, které dosahují povrchových teplot až 180 °C. Zjednodušeně lze zářivý tok mezi dvěma povrchy absolutně černých těles v propustném prostředí vyjádřit vztahem:

Lze takto porovnat dvě instalace panelů s různými povrchovými teplotami (T1). Další parametry zůstanou nezměněny: stejná velikost sálavé plochy (S1), teplota osáleného povrchu (T2), součinitel vyzařování dokonale černého tělesa (C0) a střední index směrovosti() . Vliv na zářivý tok je tedy dán pouze rozdílem hodnot v závorce (teplot sálavého a osálaného povrchu). Hodnoty rozdílu byly vyneseny do tabulky níže. Pro teplotu osálaného povrchu (T2) byla uvažována hodnota 293,15 K.

Rozdíl mezi teplotami povrchů 110°C a 180°C se promítne zvýšením zářivého toku o 143%. Infrapanely TEMPERO díky unikátním použitým matriálům jako je sklokeramika s nanotechnologickou úpravou a tepelná folie společně s odrazovou vrstvou, která je součástí izolace, jenž dokáže efektivně zvýšit termodynamické teploty na povrchu infrapanelů. Pro získání konkrétního zářivého toku by bylo třeba dosadit za další proměnné.

Co vše ovlivňuje ohřev materiálu sáláním?

  • Emisivita sálavé plochy infrapanelu. V případě infrapanelu Tempero je materiálem sklokeramická deska s nanotechnologickou úpravou matného vzhledu s vysokou emisivitou, díky které dochází k nárůstu sálavé plochy a rovnoměrnějšímu rozptylu do prostoru. Dalšími parametry jsou pohltivost (absorptance), odrazivost (reflektance) a propustnost (transmitance) všech ploch při přenosu tepla sáláním.
  • Teplota sálavého a osálaného povrchu, jak bylo výše dokázáno. S rostoucí teplotou povrchu roste hodnota zářivého toku.
  • Složení a teplota atmosféry mezi oběma povrchy. Plyny obsažené v atmosféře pohlcují specifické vlnové délky záření. Tento jev je nutný pro existenci „skleníkového efektu“ na Zemi.
  • Vzájemná poloha sálavé a osálané plochy. Tedy vzdálenosti povrchů a úhly, které povrchy k sobě svírají. Přenos tepla bude největší u dvou rovnoběžných povrchů, které budou velice blízko u sebe.

Provedení infrapanelů

Infrapanely tempero lze implementovat do chytrých bytových a nebytových prostor díky senzorům a teplotních čidel. To následně dovoluje ovládání infrapanelů přes různá rozhraní včetně mobilního telefonu.

  • K infrapanelům TEMPERO jsme nechali vyvinout speciální LED osvětlení, které umí měnit přechod z bílé do teplé hřejivé barvy. Dokáže také měnit intenzitu a svítí příjemně do prostoru k podlaze a zároveň ke stropní části. Vše si uživatel nastaví pomocí dálkového ovladače.
  • Součástí infravytápění jsou bezdrátové termostaty, které ovládají naše infrapanely. Díky této technologii, se nemusí vytvářet drážka ve zdivu, ve které by jinak musel být umístěn ovládací drát vedoucí od klasického termostatu. Pomocí teplotních čidel a teplotních senzorů, lze ovládat infravytápění na dálku přes chytré mobilní aplikace a takto si předehřát dům nebo chatu před samotným příjezdem.

V současnosti vyrábíme infrapanely pro montáž ve vysoké poloze, a to z důvodu, jejich vysoké povrchové teploty při provozu. Tímto splňujeme normy kladené na tento výrobek.

Jaké výhody nabízí infrapanely Tempero ve srovnání s…