Sálavý panel je elektrický spotřebič, který přeměňuje elektrickou energii na tepelné záření (elektromagnetické záření). Průchodem elektrického proudu dochází k ohřevu topné folie, která následně ohřívá sklokeramickou desku. Sklokeramika je pro dané použití velice vhodným materiálem, protože dosahuje 96% z teoretického maxima zářivého toku. Navíc je povrch desky ještě zmatněn, čímž dochází k rovnoměrnějšímu rozptýlení záření do prostoru. Elektromagnetické záření vycházející ze sklokeramické desky je pohlcováno osálanými materiály. Konkrétní pohltivost je pro různé materiály a jejich povrchové úpravy rozdílná. Při sálání dochází primárně k ohřevu předmětů, protože vzduch pohlcuje zanedbatelnou část tohoto záření. Ohřev vzduchu je pak konvekční, což znamená, že se plochy v místnosti chovají jako topná tělesa. Dochází tedy k akumulaci tepla do zdí, podlah, stropu a předmětů v místnosti. Tím se celý obytný prostor chová jako akumulační nádrž, kterou známe z tradičních otopných systémů. Z tohoto faktu plyne několik unikátních výhod:

  • Teplo je velice rovnoměrně rozloženo po výšce místnosti. Z tohoto důvodu nedochází k víření vzduchu v místnosti (prachu), což má pozitivní vliv na zdraví obyvatel. Sálání nabízí nejlepší možné řešení pro prostory s vysokými stropy, které je obtížné vytopit. Typickým příkladem je stará zástavba s členitým vnitřním půdorysem.
  • Sáláním dochází k prohřátí zdiva. Byl naměřen celkový pokles vlhkosti vzduchu v místnosti. Nevznikají tak podmínky k tvorbě plísní.
  • V případě výpadku proudu dochází k pomalému ochlazení místnosti. Dojde-li k poškození jednoho panelu, pak je možné obývat další místnosti bez změny na tepelném komfortu. Případná oprava panelu nevyžaduje žádné stavební zásahy v budově.

 

Vím z vlastní zkušenosti, že sálavé panely mají problém vytopit obývaný prostor

Současný trh nabízí panely s nízkými povrchovými teplotami v rozmezí 80°C až 110°C, které poskytují výrazně menší zářivý tok než panely Tempero, které dosahují povrchových teplot až 180°C. Zjednodušeně lze zářivý tok mezi dvěma povrchy absolutně černých těles v propustném prostředí vyjádřit vztahem:

Lze takto porovnat dvě instalace panelů s různými povrchovými teplotami (T1). Další parametry zůstanou nezměněny: stejná velikost sálavé plochy (S1), teplota osáleného povrchu (T2), součinitel vyzařování dokonale černého tělesa (C0) a střední index směrovosti() . Vliv na zářivý tok je tedy dán pouze rozdílem hodnot v závorce (teplot sálavého a osálaného povrchu). Hodnoty rozdílu byly vyneseny do tabulky níže. Pro teplotu osálaného povrchu (T2) byla uvažována hodnota 293,15 K.

 

Rozdíl mezi teplotami povrchů 110°C a 180°C se promítne zvýšením zářivého toku o 143% i když k nárůstu termodynamické teploty na povrchu infrapanelů došlo jen o 15,5%. Pro získání konkrétního zářivého toku by bylo třeba dosadit za další proměnné.

 

Co vše ovlivňuje ohřev materiálu sáláním?

  • Emisivita sálavé plochy infrapanelu. V případě panelu Tempero je materiálem sklokeramická deska s vysokou emisivitou a matnou úpravou, čímž dochází k nárůstu sálavé plochy a rovnoměrnějšímu rozptylu do prostoru. Dalšími parametry jsou pohltivost (absorptance), odrazivost (reflektance) a propustnost (transmitance) všech ploch při přenosu tepla sáláním.
  • Teplota sálavého a osálaného povrchu, jak bylo výše dokázáno. S rostoucí teplotou povrchu roste hodnota zářivého toku.
  • Složení a teplota atmosféry mezi oběma povrchy. Plyny obsažené v atmosféře pohlcují specifické vlnové délky záření. Tento jev je nutný pro existenci „skleníkového efektu“ na Zemi.
  • Vzájemná poloha sálavé a osálané plochy. Tedy vzdálenosti povrchů a úhly, které povrchy k sobě svírají. Přenos tepla bude největší u dvou rovnoběžných povrchů, které budou velice blízko u sebe.

 

Provedení infrapanelů

Infrapanely tempero lze implementovat do chytrých bytových a nebytových prostor díky aktorů a teplotních čidel. To následně dovoluje ovládání infrapanelů přes různá rozhraní včetně mobilního telefonu.

  • Infrapanely mohou mít integrované nezávisle ovládatelné LED osvětlení standardně dodávané v bílé a teple bílé barvě.
  • Ovládání infrapanelů je možné bezdrátově pro řadu WIST a bezdrátově silově nebo drátově pro infrapanely BASIC.
  • Infrapanely pro stropní instalaci dosahují teplot až 180°C. Při instalaci na svislou zeď je třeba počítat s teplotami do 125°C z důvodu bezpečnosti.

 

Jaké výhody nabízí infrapanely Tempero ve srovnání s…