Zdraví a znečištění vzduchu

Čistý vzduch výrazně ovlivňuje lidské zdraví a má výrazný dopad na kvalitu života. Ve znečištěných oblastech v Číně či Indii má znečištění vzduchu výrazný a znatelný dopad na zdraví tamních obyvatel. Není ale nutné chodit tak daleko, stačí zůstat v oblasti Ostravska. Zejména v zimních měsících, kdy dochází k vytápění rodinných domů tuhými palivy, dochází k výraznému nárůstu znečištění. Zasaženi jsou všichni a mnozí mají výrazné dýchací obtíže. Spalováním fosilních paliv v domácnostech se uvolňuje značné množství prachu, oxidu uhelnatého a také oxidu siřičitého.  Kromě toho se uvolňuje také široké spektrum organických sloučenin obsahujících skutečně toxické a rakovinotvorné látky. Situace se mění jen velice pomalu, protože ani instalace moderního kotle nezaručuje, že produkce škodlivin bude odpovídat výsledkům laboratorních certifikací. I moderní kotle totiž vyžadují důkladnou znalost jejich obsluhy a také důkladnou údržbu. Není-li kotel správně udržován, používán a případně také nastaven, pak může lehce docházet nejen k navýšení produkce škodlivin, ale také k zadehtování spalinových cest a následnému požáru komínu.

Jelikož vytápění tuhými palivy je stále cenově nejdostupnější možností, dochází ke zlepšení ovzduší velice pomalu.

Infrapanely zabraňují znečištění vzduchu

Předcházet vzniku znečištění lze infrapanely. Infrapanel v dané lokalitě neznečišťuje vzduch, ale přesto poskytuje komfort sálavého tepla. Elektřina vyrobená pro infravytápění pochází podle energetického mixu České republiky přibližně z 38 % z jaderné energie, která je fakticky bezemisní, ze 4 % z obnovitelných zdrojů a z 58 % z fosilních zdrojů. Elektrárny spalující fosilní zdroje jsou však na rozdíl od domácích kotlů osazeny technologiemi snižujícími množství oxidů síry a oxidů dusíků ve spalinách, dále jsou odprášeny kupříkladu elektrostatickými odlučovači. Složení spalin je nepřetržitě monitorováno a je vyvíjen neustálý legislativní tlak na snižování vypouštěných emisí. Dále mají elektrárny výhodu v tom, že na rozdíl od malých zdrojů mají komín, který bývá maximálně odfiltrovaný tak, aby se co nejméně škodlivých látek dostávalo do ovzduší. Díky tomu výrazně klesá lokální zátěž životního prostředí.

Infrapanelytempero proti plísním a prachu

Infrapanely nezlepšují ovzduší pouze venku, ale také v interiéru. Infrapanel na rozdíl od teplovodních radiátorů nevytváří podmínky pro intenzivní cirkulaci ohřátého vzduchu. Infrapanel totiž rozprostře teplo po místnosti tak, že dochází k jejímu rovnoměrnému a postupnému ohřevu. V případě radiátorů dochází k rychlému a intenzivnímu ohřevu vzduchu, který začne stoupat ke stropu a po ochladnutí začne opět klesat k podlaze místnosti. Tím dochází k tvorbě cirkulace vzduchu v místnosti a unášení prachu, který se takto neustále víří.

Infrapanel dále pomáhá prohřívat zdi a zvyšovat jejich teplotu, čímž je vysušuje a dále zabraňuje kondenzaci vlhkosti na jejím povrchu. Na suchých zdech se poté nemohou uchycovat plísně, které by dále znečišťoval vzduch svými sporami a toxiny.

Infrapanel je tedy dobrý pomocník při redukci znečištění v životním prostředí, a to jak venku, tak také doma.